КОНКУРС ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОЛЗВАТЕЛИ НА ЧАСТИ ОТ ИМОТ НА ПАЗАР "ГРЕБНА БАЗА"

tl_files/op/images/logo-plovidv.jpg

ОП „ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ” ГРАД ПЛОВДИВ 

 

На основание чл. 14, ал.1, ал.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.4, ал. 2, чл.10, т.1, чл.11 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с чл.8 от Наредба за реда за поставяне на преместваеми обекти за увеселителна, търговска или друга обслужваща дейност и елементите на градското обзавеждане на територията на община Пловдив, във връзка с чл.4, ал.2, т.1 от Наредба за създаване, управление и контрол върху дейността на общинските предприятия на Община Пловдив по глава VІ от Закона за общинската собственост, във връзка чл.5, чл.6, чл.14, т.1 от Правилника за устройството и дейността на ОП „Общински пазари” гр. Пловдив, във връзка с чл.5, ал.1, т.2 и чл. 9 от Правилника за ползване на общинските пазари и Заповед № 153/13.07.2021 г. на Директора на ОП „Общински пазари”, утвърдена от  Кмета на Община Пловдив.

 

ОБЯВЯВА  КОНУРС  С  ТАЙНО  НАДДАВАНЕ

 

За  определяне ползватели на части от имот – частна общинска собственост, находящи се на територията на временен общински пазар „Гребна база” в УПИ I – етажен гараж, кв.3 по плана на спортен комплекс „Отдих и култура” на гр. Пловдив при граници: ул. „Ясна поляна”, ул. „Братия”, ул. „Владивосток”, УПИ II – трафопост, район „Западен”, за разполагане на стационарни преместваеми обекти /СПО/, съгласно зона за търговия и приложена схема за разполагане на СПО – павилиони, а именно:

 

27 /двадесет и седем/ бр. позиции - части от имот /площи/ - частна общинска собственост, всяка от които с площ от 30,00 кв.м., за разполагане на СПО за извършване на търговска дейност

 

Дата и място на провеждане- конкурсът ще се проведе  на 26.07.2021г. от 10:00ч. в сградата на ОП „Общински пазари”, град Пловдив, ул. „Ангел Кънчев” № 3.

Цена на конкурсните документи- 60,00 лв. с включен ДДС за всяка позиция, платими на касата на ОП „Общински пазари”, гр. Пловдив, ул. „Ангел Кънчев” № 3, от 9:00ч. до 14:00ч. всеки работен ден от 19.07.2021г.  до 23.07.2021 г. включително или по банкова сметка на предприятието в “Инвестбанк” АД – Клон Пловдив, IBAN:  BG 79 IORT 7375 310 2002 000, BIC: IORTBGSF.                

Получаване на конкурсните документи- в сградата на ОП „Общински пазари”, гр. Пловдив, ул. „Ангел Кънчев” № 3, стая № 3, срещу представени документи за платени конкурсни книжа, от 9:00ч. до 14:00ч. всеки работен ден  от 19.07.2021г. до 23.07.2021г. включително. За всяка отделна позиция, за която се участва, се закупува отделна конкурсна документация.

Приемане на конкурсните документи- във всеки работен ден от 19.07.2021г.  до 23.07.2021 г. включително, в сградата на ОП „Общински пазари”, стая № 3,  от 9:00 ч. до 15:00 ч.

За справки и допълнителна информация- тел. 032/ 62 47 04, 032/62 87 19.

Обратно

Контактиtl_files/op/details/phone-icon.png +359 32 623 504
+359 32 624 704
+359 32 628 719

tl_files/op/details/mail-icon.png

 

 

 

 

 

op_opt@abv.bg

 

 

 

   

За нас


Общинско предприятие "Общински пазари" е създадено с Решение № 212, взето с Протокол № 14 от 24.07.1997 г. Адресът на управление на Предприятието е ул. "Ангел Кънчев" № 3,
гр. Пловдив.                още...