ТЪРГ ЗА МАСИ ЗА ТЪРГОВИЯ, ПЛОЩИ И ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ В СГРАДА, НАХОДЯЩИ СЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПАЗАРИ

 

tl_files/op/images/logo-plovidv.jpg

ОП „ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ” ГРАД ПЛОВДИВ


На основание чл. 19 от Закона за общинската собственост във връзка с чл. 20 от Наредбата на Общински Съвет - Пловдив за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл. 6 от Правилника за устройството и дейността на Общинско предприятие "Общински пазари" към Община Пловдив във връзка с чл.9 и чл.19 от Правилника за ползване на общинските пазари, приет с Решение № 321, взето с протокол № 12 от 14.07.2016 г. и изменен с Решение № 478, взето с Протокол № 22/18.12.2017 г. на Общински съвет – Пловдив, Заповед 126/17.06.2022г. на Директора на ОП „Общински пазари”, утвърдена от Кмета на Община Пловдив и Заповед № 20 ОА - 389/24.02.2020г. на Кмета на Община Пловдив.


ОБЯВЯВА  ТЪРГ  С  ТАЙНО  НАДДАВАНЕ


За отдаване под наем на маси за търговия - 151бр., площи – 11бр., 10 кв.м. всяка, търговски обект в сграда – 27кв.м., площ – 20кв.м. – частна общинска собственост; предоставени за управление на ОП „Общински пазари”, по приложени схеми в тръжните документи, както следва:

- 56 /петдесет и шест/ бр. маси /съоръжения за търговия/ - частна общинска собственост, на пазар „Гребна база”, район  „Западен”, гр. Пловдив;

-30 /тридесет/ бр. маси/съоръжения за търговия/ - частна общинска собственост, на пазар „Четвъртък пазар”, район „Централен”, гр. Пловдив;

- 11 /единадесет/ бр. площи – 10кв.м. всяка - частна общинска собственост, на пазар „Четвъртък пазар”, район „Централен”, гр. Пловдив;

- 1 /един/ бр. търговски обект в сграда – 27кв.м., на пазар „Четвъртък пазар”, р-н „Централен”, гр. Пловдив

- 10 /десет/ бр. маси /съоръжения за търговия/ - частна общинска собственост, на пазар „Тракия - 1”, район „Тракия”, гр. Пловдив;

- 16 /шестнадесет/ бр. маси /съоръжения за търговия/ - частна общинска собственост, на пазар

„Тракия - 2”, район „Тракия”, гр. Пловдив ;

-26 /двадесет и шест/ бр. маси /съоръжения за търговия/ - частна общинска собственост, на пазар

„Понеделник пазар”, район „Централен”, гр. Пловдив;

-11 /единадесет/ бр. маси /съоръжения за търговия/ - частна общинска собственост, на пазар

„ Олга Скобелева”, район „Източен”, гр. Пловдив;

-2 /два/ бр. маси /съоръжения за търговия/ - частна общинска собственост, на пазар „Северен”, район „Северен”, гр. Пловдив;

- 1 /един/ бр. площ 20кв.м. частна общинска собственост на пазар „Северен”.

Дата и място на провеждане - търгът ще се проведе  на 27.06.2022 г. от 10:00 часа в сградата на

ОП „Общински пазари”, град Пловдив, ул. „Ангел Кънчев” № 3, стая №3.

Цена на тръжните документи - Цена на тръжните книжа – 36 (тридесет и шест) лева с включен ДДС за всички маси, като за всяко отделно съоръжение се закупуват отделни тръжни книжа; за площи – 10 кв.м. – 60 (шестдесет) лева с включен ДДС, за площ - 20кв.м.- 80 /осемдесет/ лева с включен ДДС, за търговски обект в сграда – 27кв.м. – 100 /сто/ лева с включен ДДС. Цената на тръжните книжа се заплаща на касата на ОП „Общински пазари”, град Пловдив, ул. „Ангел Кънчев” № 3 всеки работен ден от 9:00 часа до 14:00 часа до 24.06.2022 г. включително.

Получаване на тръжните документи- в сградата на ОП „Общински пазари”, гр. Пловдив, ул. „Ангел Кънчев” № 3, стая № 3, срещу представени документи за платени тръжни книжа, от 9:00 часа до 15:00 часа всеки работен ден до 24.06.2022 г. включително. За всяко отделно съоръжение, за което се участва, се закупува отделна тръжна документация.

Приемане на тръжните документи - всеки работен ден до 24.06.2022г. включително, в сградата на ОП „Общински пазари”, ул. „Ангел Кънчев” №3, стая № 3, от 9:00 часа до 15:00 часа.

За справки и допълнителна информация - тел. 032/62 47 04, 032/62 87 19.

Обратно

Контактиtl_files/op/details/phone-icon.png +359 32 623 504
+359 32 624 704
+359 32 628 719

tl_files/op/details/mail-icon.png

 

 

 

 

 

op_opt@abv.bg

 

 

 

   

Правилници


  • Правилник за ползване на общинските пазари

За нас


Общинско предприятие "Общински пазари" е създадено с Решение № 212, взето с Протокол № 14 от 24.07.1997 г. Адресът на управление на Предприятието е ул. "Ангел Кънчев" № 3,
гр. Пловдив.                още...