ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЕКТИ В ПОДЛЕЗ ПРИ АПТЕКА "МАРИЦА"

ОП „ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ” ГРАД ПЛОВДИВ На основание чл. 44, ал. 2, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост и чл. 10, т. 1, чл.12, чл. 92, ал. 1, чл. 94, ал. 1 и ал.6 , чл. 104 и член 105 от НРПУРОИ,  в изпълнениена Решение № 412, взето с протокол № 20 от 21.12.2021 г.  на Общински съвет - Пловдив и
заповеди № 22ОА-2567/02.11.2022г., № 22ОА-2570/02.11.2022г., № 22ОА-2569/02.11.2022г., № 22ОА-2568/02.11.2022г., № 22ОА-2571/02.11.2022г., № 22ОА-2575/02.11.2022г., № 22ОА-2574/02.11.2022г., № 22ОА-2573/02.11.2022г., № 22ОА-2572/02.11.2022г., на Кмета на Община Пловдив.

 
 

ОБЯВЯВА  ПУБЛИЧНИ  ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ  ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ

 

на части от недвижим имот – публична общинска собственост, находящ се в гр.Пловдив, район „Централен”, представляващ обект „Пешеходен подлез при аптека Марица”, през бул. „Шести септември”, свързващ ул. „Райко Даскалов”,  по плана на ЦГЧ, при граници на целия имот : север – юг: ул. „Райко Даскалов”,  изток – запад:  бул. „Шести септември”, с площ на цялото съоръжение около 750 кв.м., актуван с АОС № 460/29.05.2000г., а по КК и КР одобрени със заповед КД-14-16-1109/03.06.2010г. на Началник СГКК- Пловдив, съставляващ обект с идентификатор 56784.518.1234.1, с площ 999 кв.м., брой етажи 1, брой самостоятелни обекти - 9 (девет), а именно:

 

1. Самостоятелен обект №2 с идентификатор 56784.518.1234.1.2 по КК и КР на гр. Пловдив, с площ 29,12 кв.м., за смесен магазин, при следните условия:

 • Начална тръжна цена – 525 лв. (петстотин двадесет и пет лева) без ДДС;
 • Върху достигнатата тръжна цена се начислява 20% ДДС;
 • Срок на наемния договор - 5 /пет/ години от датата на сключването му;
 • Депозит за участие в търга - 1200 лв. (хиляда и двеста лв.), внесен в брой в касата на ОП „Общински пазари” на ул. „Ангел Кънчев” №3 или по банкова сметка BG64IORT73753302002011, BIC:IORTBGSF в „Инвестбанк“ АД;
 • Дата и място на провеждане - Търгът ще се проведе на 17.11.2022г. от 11:00  часа в сградата на Общински съвет - Пловдив, ул. „Авксентий Велешки” № 20 ;
 • Цена на тръжните документи – 150 лв. (сто и петдесет лева) с включен 20 % ДДС, платими в касата на ОП „Общински пазари”;

 

2. Самостоятелен обект №3 с идентификатор 56784.518.1234.1.3 по КК и КР на гр. Пловдив, с площ 37,80 кв.м., за смесен магазин, при следните условия:

 • Начална тръжна цена – 681 лв. (шестстотин осемдесет и един лева) без ДДС;
 • Върху достигнатата тръжна цена се начислява 20% ДДС;
 • Срок на наемния договор - 5 /пет/ години от датата на сключването му;
 • Депозит за участие в търга - 1500 лв. (хиляда и петстотин  лв.), внесен в брой в касата на ОП „Общински пазари” на ул. „Ангел Кънчев” №3 или по банкова сметка BG64IORT73753302002011, BIC:IORTBGSF в „Инвестбанк“ АД;
 • Дата и място на провеждане - Търгът ще се проведе на 17.11.2022г. от 11:10  часа в сградата на Общински съвет - Пловдив, ул. „Авксентий Велешки” № 20 ;
 • Цена на тръжните документи – 150 лв. (сто и петдесет лева) с включен 20 % ДДС, платими в касата на ОП „Общински пазари”;

 

3. Самостоятелен обект №4 с идентификатор 56784.518.1234.1.4 по КК и КР на гр. Пловдив, с площ 40,83 кв.м., за смесен магазин, при следните условия:

 • Начална тръжна цена – 735 лв. (седемстотин тридесет и пет лева) без ДДС;
 • Върху достигнатата тръжна цена се начислява 20% ДДС;
 • Срок на наемния договор - 5 /пет/ години от датата на сключването му;
 • Депозит за участие в търга - 1500 лв. (хиляда и петстотин  лв.), внесен в брой в касата на ОП „Общински пазари” на ул. „Ангел Кънчев” №3 или по банкова сметка BG64IORT73753302002011, BIC:IORTBGSF в „Инвестбанк“ АД;
 • Дата и място на провеждане - Търгът ще се проведе на 17.11.2022г. от 11:20  часа в сградата на Общински съвет - Пловдив, ул. „Авксентий Велешки” № 20 ;
 • Цена на тръжните документи – 150 лв. (сто и петдесет лева) с включен 20 % ДДС, платими в касата на ОП „Общински пазари”;

 

4. Самостоятелен обект №8 с идентификатор 56784.518.1234.1.8 по КК и КР на гр. Пловдив, с площ 30,14  кв.м., за смесен магазин, при следните условия:

 • Начална тръжна цена – 543 лв. (петстотин четиридесет и три лева) без ДДС;
 • Върху достигнатата тръжна цена се начислява 20% ДДС;
 • Срок на наемния договор - 5 /пет/ години от датата на сключването му;
 • Депозит за участие в търга – 1300 лв. (хиляда и триста лв.), внесен в брой в касата на ОП „Общински пазари” на ул. „Ангел Кънчев” №3 или по банкова сметка BG64IORT73753302002011, BIC:IORTBGSF в „Инвестбанк“ АД;
 • Дата и място на провеждане - Търгът ще се проведе на 17.11.2022г. от 11:30  часа в сградата на Общински съвет - Пловдив, ул. „Авксентий Велешки” № 20 ;
 • Цена на тръжните документи – 150 лв. (сто и петдесет лева) с включен 20 % ДДС, платими в касата на ОП „Общински пазари”;

 

5. Самостоятелен обект №9 с идентификатор 56784.518.1234.1.9 по КК и КР на гр. Пловдив, с площ 33,38  кв.м., за смесен магазин, при следните условия:

 • Начална тръжна цена – 601 лв. (шестстотин и един лева) без ДДС;
 • Върху достигнатата тръжна цена се начислява 20% ДДС;
 • Срок на наемния договор - 5 /пет/ години от датата на сключването му;
 • Депозит за участие в търга - 1350 лв. (хиляда триста и петдесет лв.), внесен в брой в касата на ОП „Общински пазари” на ул. „Ангел Кънчев” №3 или по банкова сметка BG64IORT73753302002011, BIC:IORTBGSF в „Инвестбанк“ АД;
 • Дата и място на провеждане - Търгът ще се проведе на 17.11.2022г. от 11:40  часа в сградата на Общински съвет - Пловдив, ул. „Авксентий Велешки” № 20 ;
 • Цена на тръжните документи – 150 лв. (сто и петдесет лева) с включен 20 % ДДС, платими в касата на ОП „Общински пазари”;

 

6. Самостоятелен обект №10 с идентификатор 56784.518.1234.1.10 по КК и КР на гр. Пловдив, с площ 28,48 кв.м., за смесен магазин, при следните условия:

 • Начална тръжна цена – 513 лв. (петстотин и тринадесет лева) без ДДС;
 • Върху достигнатата тръжна цена се начислява 20% ДДС;
 • Срок на наемния договор - 5 /пет/ години от датата на сключването му;
 • Депозит за участие в търга - 1200 лв. (хиляда и двеста лв.), внесен в брой в касата на ОП „Общински пазари” на ул. „Ангел Кънчев” №3 или по банкова сметка BG64IORT73753302002011, BIC:IORTBGSF в „Инвестбанк“ АД;
 • Дата и място на провеждане - Търгът ще се проведе на 17.11.2022г. от 11:50  часа в сградата на Общински съвет - Пловдив, ул. „Авксентий Велешки” № 20 ;
 • Цена на тръжните документи – 150 лв. (сто и петдесет лева) с включен 20 % ДДС, платими в касата на ОП „Общински пазари”;

 

 7. Самостоятелен обект №11 с идентификатор 56784.518.1234.1.11 по КК и КР на гр. Пловдив, с площ 29,17  кв.м., за смесен магазин, при следните условия:

 • Начална тръжна цена – 526 лв. (петстотин двадесет и шест лева) без ДДС;
 • Върху достигнатата тръжна цена се начислява 20% ДДС;
 • Срок на наемния договор - 5 /пет/ години от датата на сключването му;
 • Депозит за участие в търга - 1200 лв. (хиляда и двеста лв.), внесен в брой в касата на ОП „Общински пазари” на ул. „Ангел Кънчев” №3 или по банкова сметка BG64IORT73753302002011, BIC:IORTBGSF в „Инвестбанк“ АД;
 • Дата и място на провеждане - Търгът ще се проведе на 17.11.2022г. от 12:00  часа в сградата на Общински съвет - Пловдив, ул. „Авксентий Велешки” № 20 ;
 • Цена на тръжните документи – 150 лв. (сто и петдесет лева) с включен 20 % ДДС, платими в касата на ОП „Общински пазари”;

 

8. Самостоятелен обект №12 с идентификатор 56784.518.1234.1.12 по КК и КР на гр. Пловдив, с площ 25,49  кв.м., за смесен магазин, при следните условия:

 • Начална тръжна цена – 459 лв. (четиристотин петдесет и девет  лева) без ДДС;
 • Върху достигнатата тръжна цена се начислява 20% ДДС;
 • Срок на наемния договор - 5 /пет/ години от датата на сключването му;
 • Депозит за участие в търга - 1100 лв. (хиляда и сто лв.), внесен в брой в касата на ОП „Общински пазари” на ул. „Ангел Кънчев” №3 или по банкова сметка BG64IORT73753302002011, BIC:IORTBGSF в „Инвестбанк“ АД;
 • Дата и място на провеждане - Търгът ще се проведе на 17.11.2022г. от 12:10  часа в сградата на Общински съвет - Пловдив, ул. „Авксентий Велешки” № 20 ;
 • Цена на тръжните документи – 150 лв. (сто и петдесет лева) с включен 20 % ДДС, платими в касата на ОП „Общински пазари”;

 

9. Самостоятелен обект №13 с идентификатор 56784.518.1234.1.13 по КК и КР на гр. Пловдив, с площ 12,05  кв.м., за смесен магазин, при следните условия:

 • Начална тръжна цена – 217 лв. (двеста и седемнадесет  лева) без ДДС;
 • Върху достигнатата тръжна цена се начислява 20% ДДС;
 • Срок на наемния договор - 5 /пет/ години от датата на сключването му;
 • Депозит за участие в търга - 500 лв. (петстотин лв.), внесен в брой в касата на ОП „Общински пазари” на ул. „Ангел Кънчев” №3 или по банкова сметка BG64IORT73753302002011, BIC:IORTBGSF в „Инвестбанк“ АД;
 • Дата и място на провеждане - Търгът ще се проведе на 17.11.2022г. от 12:20  часа в сградата на Общински съвет - Пловдив, ул. „Авксентий Велешки” № 20 ;
 • Цена на тръжните документи – 150 лв. (сто и петдесет лева) с включен 20 % ДДС, платими в касата на ОП „Общински пазари”;

 

Получаване на тръжните книжа – в сградата на ОП „Общински пазари“,  гр. Пловдив, ул. „Ангел Кънчев” № 3, стая № 3, срещу представен документ за платени тръжни книжа, от 9:00 часа до 14:00 часа всеки работен ден до 14.11.2022 г. включително;

 

Приемането на тръжна документация – в сградата на ОП „Общински пазари ”, гр. Пловдив, ул. „Ангел Кънчев” № 3, стая № 3, всеки работен ден до 14.11.2022 г. включително, от 9:00 часа до 15:00 ;

 

Огледи – на място, след предварителна заявка.

 

За справки и допълнителна информация – тел. 032/624 704 и 032/628 719

]

 

Обратно

Контактиtl_files/op/details/phone-icon.png +359 32 623 504
+359 32 624 704
+359 32 628 719

tl_files/op/details/mail-icon.png

 

 

 

 

 

op_opt@abv.bg

 

 

 

   

Правилници


 • Правилник за ползване на общинските пазари

За нас


Общинско предприятие "Общински пазари" е създадено с Решение № 212, взето с Протокол № 14 от 24.07.1997 г. Адресът на управление на Предприятието е ул. "Ангел Кънчев" № 3,
гр. Пловдив.                още...