Общинско предприятие "Общински пазари" е създадено с Решение № 212, взето с Протокол № 14 от 24.07.1997 г. на Общински съвет - Пловдив с наименование "Общински пазари и тържища", на основание чл. 52 и следващите от Закона за общинската собственост и Наредбата за създаване, управление и контрол върху дейността на общинските предприятия, приета с Решение № 187 на Общински съвет - Пловдив, взето с Протокол № 12 от 02.07.1997 година.

 

Адресът на управление на Предприятието е ул. "Ангел Кънчев" № 3, гр. Пловдив.

 

Предприятието е създадено с цел ефективно използване и поддържане на пазари.

 

Предприятието има за предмет следните дейности:

- Организиране, експлоатация и поддържане на общинските пазари за селскостопански и промишлени стоки на територията на Община Пловдив;

- Организиране и провеждане на търг или конкурс за отдаване под наем на общинско имущество - частна общинска собственост, свързано с дейността на общинското предприятие със Заповед на Кмета на Община Пловдив;

- Съпътстващи услуги, транспортна дейност, както и всички други стопански дейности, които не са изрично забранени от закона.

Контактиtl_files/op/details/phone-icon.png +359 32 623 504
+359 32 624 704
+359 32 628 719

tl_files/op/details/mail-icon.png

 

 

 

 

 

op_opt@abv.bg

 

 

 

   

Правилници


  • Правилник за ползване на общинските пазари

За нас


Общинско предприятие "Общински пазари" е създадено с Решение № 212, взето с Протокол № 14 от 24.07.1997 г. Адресът на управление на Предприятието е ул. "Ангел Кънчев" № 3,
гр. Пловдив.                още...